Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. VANSIHO EUROPE B.V., gevestigd te RIJEN, KvK-nummer 68044887, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

 1. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 2. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief.Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 8.  Bestellingen van ons bedrijf kunnen pas verzonden worden nadat het         volledige factuurbedrag is betaald. Er wordt geen achterafbetaling  geaccepteerd voor onze bestellingen, inclusief online, offline, telefonische bestellingen en bestellingen via e-mails.

 

Artikel 11: Retournering website

 1. Indien een Product via de website van Verkoper is aangeschaft, heeft Consument het recht om het Product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
 2. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres of, indien aanwezig, op het retourneringsformulier aangegeven adres.
 3. Het Product dient ongebruikt in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans dat het recht op terugbetaling vervalt.
 4. Kosten voor retournering komen voor rekening van Consument, tenzij Verkoper hierop een uitzondering maakt. Deze uitzondering is alleen geldig indien Verkoper deze schriftelijk bevestigt.
 5. Beoordeling van het geretourneerde Product staat aan de zijde van Verkoper.
 6. Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of afwijkingen de originele reden voor retournering is.

 

Artikel 12: Retournering winkel

 1. Een Product aangeschaft in de fysieke winkel van Verkoper, kan alleen geretourneerd worden indien de verpakking van het Product ongeopend is en/of Product ongebruikt is en de originele aankoopbewijs aanwezig is.
 2. Een rijklaar Product aangeschaft in de fysieke winkel van de Verkoper, kan alleen geretourneerd worden indien het Product ongebruikt en geen beschadigingen is en de originele aankoopwijs aanwezig is.
 3. Producten welke beschadigd worden geretourneerd worden niet ter retournering geaccepteerd.
 4. Er kan van hetgeen bepaald in artikel 12 lid 3 afgeweken worden door Verkoper. Mogelijke afwijking staat ter beoordeling van Verkoper.
 5. Het staat Verkoper vrij om Consument voor in de fysieke winkel aangeschafte Producten van een tegoedbon te voorzien, in tegenstelling tot teruggave van het volledige aankoopbedrag bij retournering.
 6. Hetgeen in artikel 12 lid 5 bepaald, vervalt indien de reden voor retournering het niet naar behoren werken en/of functioneren van het Product inhoudt, dan wel dat het Product gebrekkig in zijn werking blijkt. Dit geldt alleen binnen de bij aanschaffing aangegeven garantieperiode.
 7. Bij een gebrekkig Product dient Consument Verkoper een redelijke termijn te geven tot herstel van het gebrek. Deze termijn bedraagt ten minste 14 dagen.
 8. Indien de retournering gebeurt vanwege het niet naar behoren werken en functioneren van het Product, staat het Verkoper vrij een (soort) gelijk Product ter vervanging beschikbaar te stellen aan Consument, in plaats van vergoeding van het aanschafbedrag.
 9. Beoordeling van het gebrek aan het Product komt aan Verkoper toe.

Artikel 13: Reparatie

 1. Verkoper beschikt over de mogelijkheid om Producten te reparatie.
 2. Reparatie zal geschieden op de door Verkoper aangegeven locatie, tenzij schriftelijk anders bepaald.
 3. Reparatie gebeurt kosteloos indien de schade valt onder de garantie van het desbetreffende Product.
 4. Schade welke niet valt onder de garantie is in ieder geval, maar niet uitsluitend, schade ontstaan door:

- Nalatigheid of onzorgvuldigheid jegens het Product door Consument;

- Directe of indirecte schuld van Consument;

- Directe of indirecter schuld van een derde, welke niet als Consument is aan te merken;

- Het zelf aanpassen van of wijzigingen aanbrengen aan het Product;

- Het door een niet gecertificeerde derde laten aanpassen of wijzigen van het Product;

-  Het zelf door een niet gecertificeerde derde laten repareren van het Product.

 1. Verkoper geeft een termijn aan waarin de reparatie van het Product plaatsvindt.
 2. Voor reparatie die buiten de garantie vallen, zal Verkoper extra kosten in rekening brengen bij Consument. Hiervoor gelden de aparte reparatietarieven van Verkoper.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

 

Artikel 15: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Vansiho Europe B.V ( WWW.I-CIGO.COM ) is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade en verwondingen aan jezelf en aan anderen.
 2. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en haar producten.
 3. In geval van reparatie en vervangen materialen en onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie.
 4. Indien wij bij reparatie aansprakelijk zijn voor schade dan zijn wij gerechtigd die schade op onze kosten te doen herstellen. Indien de consument ervoor kiest de schade door een derde te laten herstellen dan zijn wij slechts gehouden de schade te vergoeden tot het bedrag aan kosten dat wij zelf gemaakt zouden hebben indien de consument ons de gelegenheid zou hebben gegeven de schade te (doen) herstellen.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 6. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende
 7. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering, danwel is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot het oorspronkelijke factuurbedrag.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de consument 6 maanden na de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 18: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 19: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper.
 1. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
 4. Als de koper de producteigenschappen zonder toestemming van de verkoper en producent worden verandert dan komt de garantie te vervallen.
 5. Als de koper binnen de garantieperiode onderhoud of reparaties door derden uit laat voeren komt de garantie te vervallen. 

 

Artikel 20: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 21:Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.